اینکه بخوای فرهنگیانو بزنیو بذاری اصن اولویت اولت و داداش بزرگه نذاره و دعوا راه بندازه که تو که معلمی میخواستی اصن برای چی رفتی تجربی و یه سالم موندی پشت کنکور و مامان اینارو خون به جیگر کردی و منم در پاسخش داد بزنم *** خوردم رفتم تجربی دست از سرم بردارین و اشکام سرازیر بشه :)))))))))))